Wpisz tutaj treść akapitu ...

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo PANDA DYSTRYBUCJA sp. z o.o. (dawniej PPH PANDA) z siedzibą w Bogucin 100 c, 87-811 Fabianki, dalej zwana „Administratorem”.

 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Joanna Spiżyk tel. 54 2516528,608650353

 3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.

 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:

- kancelarii prawnych,

- firm informatycznych,

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

 3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. przenoszenia danych,

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

 6. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;

  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 1. Informujemy, iż:

 1. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


1RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).