Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego oznaczonego jako SUPERSTYROPIAN.PL
§ 1. Informacje ogólne i zastrzeżenia

 1. Dane Sprzedawcy :

 1. PANDA DYSTRYBUCJA sp. zo.o, adres miejsca prowadzenia działalności: Bogucin 100 C,87-811 Fabinaki NIP 8883158010, REGON 52327955, organ który zarejestrował działalność i nr pod którym Sprzedawca został zarejestrowany: KRS 0000994981

 2. nr tel.: 608335035

 3. adres e-mail: superstyropian@panda.info.pl

 4. kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( IOD): + 48 54 251-65-28

 1. Zastrzeżenia.

 1. Zapytania dotyczące celu możliwego wykorzystania produktu ze skutkiem przewidzianym w 556(1) kodeksu cywilnego oraz 43b ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta należy kierować na adres superstyropian@panda.info.pl wskazany w § 1 ust. 1 lit. c.

 2. Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu mailowego Sprzedawcy wskazanego w § 1 ust. 1 lit. c oraz adresu e-mail Klienta wskazanego przy rejestracji.

 3. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
  z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Wnioski
  o poprawę lub usunięcie danych należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 1 lit c lub na adres miejsca prowadzenia działalności/ siedziby Sprzedawcy określony w § 1 ust. 1 lit. a. Sprzedawca jest administratorem danych udostępnionych mu przez Klienta, zawartych w formularzu rejestracyjnym Klienta w Serwisie.

 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 5. Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

 6. Zamieszczone w Sklepie Internetowym zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np.: kolor towaru, proporcje towaru, …).

 7. Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli
  i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach prezentacji towaru stanowiącego przedmiot sprzedaży.

 8. Sprzedawca jest przedsiębiorcą i sprzedaż w Sklepie odbywa się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 9. Intencją Sprzedawcy jest zapewnienie zgodności regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdyby postanowienia któregokolwiek z punktów regulaminu okazały się sprzeczne z ustawą zastępowane są, z mocy prawa, jako nieważne, odpowiednimi przepisami prawa. Prezentowane w Sklepie ceny nie zostały ustalone w sposób zautomatyzowany dostosowany indywidualnie do klienta.

 10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za treści zawarte w Sklepie oraz wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy, w tym związane
  z odpowiedzialnością za zgodność towaru z umową i zobowiązania wynikające z przepisów o rękojmi za wady. Odpowiedzialność Dostawcy Serwisu SUPERSTYROPIAN.PL obejmuje kwestie funkcjonowania Serwisu będącego internetową platformą handlową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

§ 2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

 3. Klient uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

 4. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej.

 5. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy w SUPERSTYROPIAN.PL

 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem SUPERSTYROPIAN.PL s

 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 9. Formularz zamówienia – formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności;

 10. Produkt/ Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

 11. Umowa – Umowa Sprzedaży zawierana lub zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  w przypadku Kupujących uprzywilejowanych i Umowa Sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. z w przypadku pozostałych Kupujących;

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


§ 3. Rejestracja i składanie Zamówień

 1. Wskazanie przez Klienta danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy może nastąpić w dwojaki sposób:

 1. Po pierwsze – Klient może wypełnić formularz rejestracji swojego konta w Serwisie. Konto Klienta prowadzone w Serwisie służy do zawierania umów sprzedaży z Partnerami udostępniającymi swoje oferty w Serwisie. Zasady prowadzenia Konta Klienta reguluje regulamin Serwisu. Zapisane na Koncie Klienta dane przekazywane są Sprzedawcy przez Grupę PSB Handel S.A. z chwilą zawarcia Umowy. Dane przekazywane są w ramach realizacji zobowiązania Dostawcy Serwisu wobec Klienta do przekazania danych niezbędnych do zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą. Od chwili przekazania, dane te stanowią odrębny przedmiot administrowania przez Sprzedawcę.

 2. Po drugie – istnieje możliwość dokonania zakupu bez konieczności zakładania konta, w takim przypadku Klient po kliknięciu przycisku ,,Kupuję bez rejestracji” wypełnia dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i dane rejestrowe przedsiębiorcy- jeżeli są wymagane). Nie ma konieczności potwierdzania utworzenia konta przez Klienta.

 1. Złożenie Zamówienia z powstaniem obowiązku zapłaty następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia zawierającego wybrane przez Klienta Produkty i kliknięciu na stronie Sklepu pola: „Zamawiam i płacę”.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu: komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox lub Google.

 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania jedynie danych prawdziwych. Niedopuszczalne jest tworzenie kont fikcyjnych jak również grzecznościowych na cele zrealizowania transakcji przez inne niż Klient osoby.

 4. W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania udostępnionego formularza do rejestracji Konta lub samego Konta - Klient może zwrócić się do Sprzedawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od ich złożenia, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie.

§ 4. Sposoby i terminy płatności za Produkt

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Sprzedającego Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

WAŻNE: Przelewu należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeśli dokonanie przelewu w tym terminie nie jest możliwe, Klient powinien powiadomić przed upływem tego okresu Sprzedającego.

Płatność on-line za pośrednictwem serwisu świadczącego usługi tego rodzaju odbywa się poprzez dokonanie wyboru tej metody przez Kupującego. Jeżeli z obsługą płatności przez wybrany przez Kupującego serwis związane jest obciążenie opłatą Kupującego to informacja o kwocie którą Kupujący ma zapłacić uwidoczniona będzie w koszyku zakupów, przed złożeniem zamówienia.§ 5. Sposoby i termin dostawy Produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej

 2. Dostawa Produktu do Klienta pod wskazany przez niego adres jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostawa ( wydanie ) Towaru pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę ( „odbiór własny”) nie wiąże się z ponoszeniem przez Klienta kosztów z tego tytułu. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualnie najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Sprzedawca może udostępnić Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa, transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru, odbiór własny.

(dostępne sposoby dostawy uwidocznione są przy Towarze)

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta, pod wskazany przez niego adres, wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem terminu wskaże nowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w § 4 ust 1 - od dnia uznania rachunku;

 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze Towaru - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Termin wydania Towaru w przypadku wybrania płatności przy odbiorze pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę (odbiór własny) Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 6. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

 3. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia w przypadku wyboru sposobu płatności Przelew na konto bankowe Sprzedawcy i Płatność on-line. W przypadku wyboru opcji Płatność przy odbiorze za zamówienie należy zapłacić odbierając Towar dostarczony pod adres wskazany przez Klienta a przy odbiorze Towaru pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę (odbiór własny) w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Jeżeli dokonanie płatności w terminie nie jest możliwe, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej okoliczności. W przypadku niewykonania obowiązku zapłaty przez Kupującego w ustalonym terminie, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty na podstawie przepisu art. 492 k.c. Prawo to Sprzedawca może zrealizować poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Kupującego.

 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

§ 7. Reklamacja Towaru przez Klienta uprzywilejowanego.

Rozpatrywanie reklamacji następuje z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z
4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe ( Dz.U. poz. 2337), która weszła w życie od 01.01.2023 r.

 1. Umowy sprzedaży zawarte do 01.01.2023 r.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta uprzywilejowanego, w sytuacji gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, których teksty dostępne są na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta uprzywilejowanego w każdej dopuszczanej przez prawo formie, w szczególności pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1, w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w § 1 względnie, dla Klientów uprzywilejowanych posiadających konto w Serwisie, poprzez formularz zgłoszeń.

 3. Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta uprzywilejowanego w opisie reklamacji następujących danych: dane Towaru/Produktu, dane identyfikujące transakcję: nr zamówienia, imię i nazwisko Klienta lub inne informacje mogące jednoznacznie potwierdzić dokonanie zakupu, rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Klienta uprzywilejowanego w związku ze złożoną reklamacją oraz danych kontaktowych składającego reklamację na które Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia
  i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowy wzór druku reklamacji

___________________________________________________________________

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres Klienta

Sprzedawca: ……

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Stwierdzona wada polega na ………………… i została stwierdzona w dniu ……………………….. .

Żądanie reklamacyjne: ………………………………………………………………………………………….

( naprawa lub wymiana towaru na nowy względnie odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny)

W załączeniu składam dowód zakupu: ………………………………………………………………………

Odpowiedź na reklamację proszę przesłać na adres e-mail za pośrednictwem którego przesłana została reklamacja.

/podpis/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta uprzywilejowanego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie na reklamację oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta uprzywilejowanego lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient uprzywilejowany zobowiązany jest, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w § 1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient uprzywilejowany zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Sprzedawcy celem zbadania w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 3. Dostarczenie lub udostępnienie, o który mowa w § 7 ust 7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ wobec Klienta uprzywilejowanego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne i prawne towarów (rękojmia).

 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

 1. Umowy sprzedaży zawarte po 31.12.2023 r.

 1. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony sprzedawcy i na jego koszt.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta uprzywilejowanego , w sytuacji gdy sprzedany Towar jest niezgodny z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami ) w brzmieniu obowiązującym, której tekst dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej dopuszczanej przez prawo formie, w szczególności pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w § 1, w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w § 1 względnie, dla Klientów posiadających konto w Serwisie, poprzez formularz zgłoszeń.

 4. Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych: dane Towaru, dane identyfikujące transakcję: nr zamówienia, imię i nazwisko Klienta lub inne informacje mogące jednoznacznie potwierdzić dokonanie zakupu, rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacją oraz danych kontaktowych składającego reklamację na które Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
  z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowy wzór druku reklamacji :

____________________________________________________________________

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres Klienta

Sprzedawca: ……

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Stwierdzona niezgodność polega na ………………… i została ujawniona
w dniu ……………………….. .

Żądanie reklamacyjne: ………………………………………………………………………………………….

( np. naprawa lub wymiana towaru na nowy)

W załączeniu składam dowód zakupu: ………………………………………………………………………

Odpowiedź na reklamację proszę przesłać na adres e-mail za pośrednictwem którego przesłana została reklamacja.

/podpis/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta uprzywilejowanego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie na reklamację oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację.

 2. Klient uprzywilejowany udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta uprzywilejowanego towar na swój koszt.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ wobec Klienta uprzywilejowanego  na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie o prawach konsumenta.

 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ( https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 )

 2. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; bezpłatnej pomocy Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta uprzywilejowanego

1. Klient uprzywilejowany może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny
i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, w myśl art. 33 i art. 34 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zmianami).

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru
w posiadanie przez Klienta uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a.  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,


b. polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia
w posiadanie pierwszego z Towarów;3. Aby Klient uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Klienci uprzywilejowani posiadający konto w Serwisie mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem zakładki “reklamacje i zwroty” dostępnej na stronie Serwisu.

4. Klient uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest również w załączniku nr 2 do Ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287z późn. zmianami)., który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient uprzywilejowany może wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Zalecamy aby Klienci uprzywilejowani, którzy zwracają Produkty kupione za pobraniem wskazywali w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr rachunku bankowego właściwy do zwrotu ceny – przyspieszy to zwrot pieniędzy. Zalecamy również aby nie odsyłać Produktów z opcją „za pobraniem” gdyż technicznie utrudnia to na ogół przyjęcie zwrotu. Należną Klientowi uprzywilejowanemu kwotę Sprzedawca zwróci przekazem pocztowym o ile Klient uprzywilejowany nie wskazał nr rachunku bankowego.

7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta uprzywilejowanego
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na jego adres wskazany w § 1 ust 1 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

11. Klient uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. § 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 2. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W odniesieniu do Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 § 11. Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.

 3. Jeżeli w opisie Produktu wskazano, iż objęty został on gwarancją oznacza to, iż Produkt objęty jest gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany § 1. Sprzedawca nie jest gwarantem i nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty.

§ 12. Dane osobowe

 1. W przypadku Sprzedaży Administratorem jest Sprzedawca, dalej określany również jako Administrator.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować za pomocą danych kontaktowych wskazanych w § 1.

 3. Administrator, jako Sprzedawca, przetwarzać będzie dane Klienta w celu:

 1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. świadczenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 3. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody;

 4. realizacji procesu reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);

 5. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;

 6. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z księgowością, podatkami, archiwizacją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych lub na podstawie innego dozwolonego instrumentu prawnego.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi; dane przetwarzane w celu realizacji procesu reklamacji – przez okres niezbędny do realizacji procesu reklamacyjnego; po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 3. Klient ma prawo:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

 3. do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;

 4. do ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;

 5. do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO;

 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO;

 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie zgody Klienta – Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.

 § 13. ZASTRZEŻENIA

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

 2. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. Żadne z postanowień́ niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.
  Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku ewentualnej niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 5. Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producenta.

 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu, jak również z przyczyn organizacyjnych.

 8. Do Umowy znajdują zastosowanie przepisy Regulaminu obowiązującego w dacie jej zawarcia, którego treść jest przesyłana Klientowi wraz z potwierdzeniem Zamówienia. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte przez Klientów ( w tym Konsumentów ) przed zmianą.

 9. Informacja o aktualnie obowiązującym Regulaminie dostępna jest na stronie Sklepu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

 Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-

 Adres konsumenta(-ów)

-

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------